yönetmelikler

2809 sayılı Kanun’un Geçici 10. maddesinin 2. fıkrası Gereğince Öğretim Üyeliğine Yükseltilecek Sanat Dalları Öğretmenleri Hakkında Yönetmelik

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine İlişkin Yönetmelik

Manisa Celal  Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Manisa Celal  Bayar Üniversitesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik

Doçentlik Sınav Yönetmeliği

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik

Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel  Yönetmelik

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik

Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Lisansüstü Öğrenim Görenlerden Öğretim Yardımcısı Kadrolarına Atanacakların Hak ve Yükümlülükleri ile Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Giriş Sınavları Hakkında Yönetmelik

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik

Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilebilme ve Şirket Kurabilmelerine İlişkin Yönetmelik

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkıda Yönemelik

Tıpta Uzmanlık Eğitimi İçin Öğrenci Seçme Sınavları Hakkında Yönetmelik

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi  Yönetmeliği

Türk Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimine İlişkin Yönetmelik

Üniversitelerde Akademik Teşkilat  Yönetmeliği

Üremeye Yardımcı Tedavi (Üyte) Merkezleri Yönetmeliği

Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği

Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliği

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik  Yönetmeliği

Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumlarının, Bakanlıklar ile Onlara Bağlı Kurum ve Kuruluşlardan Yararlanma Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları ile Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli  Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

  • Kamu Hizmet Standartları
  • Havanı Koru
  • YÖK
  • ULAKBİM
  • e-türkiye
  • SGK
  • Elektronik Belge Yönetim Sistemi
  • Mevzuat Bilgi Sistemi
  • Personel Bilgi Sistemi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik