GÖREVLERİ


Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 29 uncu maddesine göre Personel Daire Başkanının görevleri;

 • İlgili Mevzuat ve Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü'nce belirlenen amaç, ilke ve talimatlar doğrultusunda ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kalite Politikası Kalite Yönetim Sistemi, kalite hedefleri ve prosedürleri çerçevesinde Üniversite'nin personel ve özlük hakları konularındaki görevlerinin sağlıklı, düzenli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlamak, koordine etmek ve denetlemek,
 • İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,
 • Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak, 
 • Personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak,
 • Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, 
 • Üniversitenin stratejik planına uygun birim stratejik planını hazırlamak ve stratejik planla ilgili gerekli iş ve işlemleri yapmak,
 • Biriminin kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Genel Sekreterliğe bildirmek,
 • İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,
 • Biriminin bütçe teklifini hazırlamak, 
 • Biriminde kalite sisteminin uygulanmasını temin ve takip etmek,
 • Yapılan çalışmalarla ilgili dönemler halinde faaliyet raporları hazırlamak,
 • Stratejik plan ve performans planında kendisini ilgilendiren görevleri yapmak ve uygulamak,
 • Kendisine verilen görevler ile verilecek diğer görevleri; başta 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu olmak üzere mevzuat hükümleri doğrultusunda Üniversitenin amaç ve politikalarına uygun olarak yapmak,
 • Yapacağı iş ve işlemlerde kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamak, tasarruf tedbirlerini etkin bir şekilde uygulamak ve bu hususlara azami dikkat göstermek,
 • Kendisine verilen görevler ile verilecek diğer görevlere ilişkin iş ve işlemleri, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve katılımcılık anlayışıyla yapmak,
 • Kendisine verilen görevler ile verilecek diğer görevler çerçevesinde, yapılacak iş ve işlemleri belirlenen iş akış şemalarına uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak,
 • İç Kontrol faaliyetleri kapsamında, birimine ilişkin iş ve işlemleri yerine getirmek,
 • Birimi ilgilendiren mevzuatı takip etmek, yapılan değişiklikleri bağlı olduğu üst birime bildirmek,
 • Birimindeki araç-gereç, malzeme ve demirbaşlarla ilgili iş ve işlemleri, Taşınır Mal Yönetmeliğine göre yerine getirmek,
 • Resmi Yazışmalarda Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Standart Dosya Planına uygun yazışmalarda bulunmak, Birimi ile ilgili arşiv ve dokümantasyon işlemlerini yapmak,
 • Mevzuatın ve amirlerin verdiği/vereceği diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

Görevli Personel

Daire Başkanı
Mehmet FİLİZ
1280
Özel Kalem
Pelin KOŞAN

1280

Bilgisayar İşletmeni
Aslı MAZI

1275


 • Kamu Hizmet Standartları
 • Havanı Koru
 • YÖK
 • ULAKBİM
 • e-türkiye
 • SGK
 • Elektronik Belge Yönetim Sistemi
 • Mevzuat Bilgi Sistemi
 • Personel Bilgi Sistemi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik