İDARİ PERSONEL KADRO VE ATAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEFİ GÖREV TANIMI


GÖREVİN KISA TANIMI

İlgili Mevzuat ve Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü'nce belirlenen amaç, ilke ve talimatlar doğrultusunda, Üniversite idari personelinin kadro  ve atama işlemlerini sağlıklı, düzenli ve uyumlu bir şekilde yürütmek.

 

GÖREVİN KAPSAMI

Başta 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. ve 52. maddelerinin hükümleri ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu olmak üzere mevzuat hükümleri doğrultusunda, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kalite Politikası Kalite Yönetim Sistemi ile kalite hedefleri ve prosedürleri çerçevesinde İdari Personel Kadro ve Atama Şube Müdürlüğü Şefinin görevleri;

Üniversitemiz İdari personelinin kadro  ve atama işlemlerinin yapılmasını sağlamak, uhdesindeki iş ve işlemlerin geliştirilmesiyle ilgili Şube Müdürüne önerilerde bulunmak, şubede görevli diğer personelin birlikte uyum içerisinde çalışmasını sağlamak, kendisine verilecek benzeri görevlerin doğru ve zamanında yerine getirilmesini sağlamaktır.

 

GÖREVİN DETAYI

·        · Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatla uhdesine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmak  ve yaptırmak,

· Kendisine bağlı personel arasında dengeli görev bölümü ve iş dağılımı yaparak hizmetin düzenli, verimli ve sür'atli bir şekilde yürütülmesini, personelin disiplin ve işbirliği içinde, verimli çalışmasını sağlamak,

· Yazışmaların "Resmi Yazışma Kurallarını Belirleyen Esaslara" uygun olarak yapılmasını sağlamak,

· Amirinin ihtiyaç duyabileceği kendi görev alanı kapsamındaki her türlü bilginin her an kullanılabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, gerektiğinde rapor hazırlamak,

· Astlarının yetiştirilmelerini sağlamak, astlarına iş vermek, yaptıkları işleri denetlemek,

· Biriminde yürütülen faaliyetlerin etken bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli araç, malzeme, personel vb. ihtiyaçları önceden belirleyerek amirine iletmek,

· Memurların mesaiye riayet etmelerini sağlamak,

· Bürolardaki makine, cihaz, araç, gereç ve demirbaş eşyanın bakımlı ve çalışır bir şekilde bulunmalarını sağlamak için gerekli tedbirleri almak,

· Şube Müdürü tarafından kendisine verilen ve Özlük Hakları, Hizmetiçi Eğitim ve Arşiv Şubesince yürütülmekte olan aşağıda belirtilen iş ve işlemlerin, İç Kontrol Standartları çerçevesinde ve işbirliği içerisinde, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve katılımcılık anlayışıyla yapılması ve yürütülmesini sağlamak:

· Şubesince yürütülmekte olan aşağıda belirtilen iş ve işlemlerin, İç Kontrol Standartları çerçevesinde ve işbirliği içerisinde, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve katılımcılık anlayışıyla yapılmasını sağlamak, ayrıca bu görevlerinin yanında:


· İdari personelin açıktan, naklen, yeniden atama işlemleri
·
Özelleştirme ile gelen personel atama işlemleri
·
İdari Personelin dolu kadro değişiklikleri
·
İdari boş-dolu kadro ve unvan değişiklikleri
·
Dolu boş tenkis tahsis uyarınca idari personelin kadro tahsis-tenkis işlemleri
·
İdari personelin kadro cetvellerinin takip işlemleri
·
Yargı işlemleri
·
İdari Personelin Emekli Sicil Numarası ile ilgili işlemleri
·
İdari personelin emeklilik işlemleri
·
İdari personel istatistiki bilgiler
·
İdari personelin e-Bütçe istatistiği
·
İdari Personelin Kurum Sicil Numarası işlemleri
·
Devlet Personel Başkanlığı e-uygulama kadro işlemleri
·
Yan ödeme cetvelleri
·
İdari personelin ad-soyadı değişikliklerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi
·
İdari personelin istifa ve müstafi işlemleri
·
İdari görevlere vekâlet işlemleri
·
4/B’ li ve İdari Personelin mal beyannamelerine ilişkin işlemler
·
Sözleşmeli personel alım istifa emeklilik işlemleri
·
Sürekli işçi alım işlemleri
·
İdari Personelin 13/b-4 birim değişikliği işlemleri
·
İdari personel için hizmet belgesi düzenlenmesi
·
Bilgi edinme işlemleri, CİMER işlemleri
·
İdari personelin İlgili Makama yazıları
·
Görevde yükselme ve Unvan değişikliği işlemleri
·
Başkanlığımızca kayıt altına alınan dilekçelerle ilgili işlemler
·
İdari personelin askerlik tecil işlemleri
·
3713 Sayılı Kanun Kapsamında Açıktan Atama İşlemleri
·
EKPSS Engelli Atamaları
·
Özelleştirme ile gelen personel atama işlemleri
·
İdari personelin askerlik tecil işlemleri
·
Yargı işlemleri
·
YÖKSİS de seferberlik ve savaş halinde insan gücü planlaması
·
Seçim İşlemleri
·
Özelleştirme ile gelen personel atama işlemleri
·
SHÇEK ve EKPSS işlemleri
·
İdari personelin ad-soyadı değişikliklerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi
·
Birim faaliyet raporlarının hazırlanması

 

GÖREVDE ARANAN NİTELİKLER

· 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre atanmış olmak,

       · En az önlisans mezunu olmak.

 

ÜST YÖNETİCİSİ

İdari Personel Kadro ve Atama Şube Müdürü

   

YETKİ VE SORUMLULUK

İdari Personel Kadro ve Atama Şube Müdürüne karşı birinci derecede sorumludur.

 

  • Kamu Hizmet Standartları
  • Havanı Koru
  • YÖK
  • ULAKBİM
  • e-türkiye
  • SGK
  • Elektronik Belge Yönetim Sistemi
  • Mevzuat Bilgi Sistemi
  • Personel Bilgi Sistemi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik