İDARİ PERSONEL KADRO VE ATAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GÖREV TANIMI


GÖREVİN ADI

İdari Personel Kadro ve Atama Şube Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni

 

GÖREVİN KISA TANIMI

İlgili Mevzuat ve Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü'nce belirlenen amaç, ilke ve talimatlar doğrultusunda, Üniversite idari personelinin kadro  ve atama işlemlerini sağlıklı, düzenli ve uyumlu bir şekilde yürütmek.

 

GÖREVİN KAPSAMI

Başta 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. ve 52. maddelerinin hükümleri ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu olmak üzere mevzuat hükümleri doğrultusunda, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kalite Politikası Kalite Yönetim Sistemi ile kalite hedefleri ve prosedürleri çerçevesinde İdari Personel Kadro ve Atama Şube Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeninin görevleri;

Üniversitemiz İdari personelinin kadro  ve atama işlemlerini yapmak, uhdesindeki iş ve işlemlerin geliştirilmesiyle ilgili Birim Şefine önerilerde bulunmak, şubede görevli diğer personel ile birlikte uyum içerisinde çalışmak, kendisine verilen görevleri doğru ve zamanında yerine getirmektir.

 

GÖREVİN DETAYI

·         Amirlerince verilen her türlü yazışmayı elektronik ortamda yazmak,

·         Göreviyle ilgili programları kullanarak bilgisayara (data, grafik, resim, şekil, harita vb) her türlü veriyi yüklemek,

·         Kendisine tahsis edilen bilgisayar ve diğer donanımı çalışır vaziyette tutmak ve bunun için gerekli tedbirleri almak,

·         Kendisine verilen ve Görevlendirme Şubesince yürütülmekte olan aşağıda belirtilen iş ve işlemleri şubenin diğer personeli ile birlikte, İç Kontrol Standartları çerçevesinde ve işbirliği içerisinde, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve katılımcılık anlayışıyla yapmak, yürütmek:

· İdari personelin açıktan, naklen, yeniden atama işlemleri,
· Özelleştirme ile gelen personel atama işlemleri,
· İdari Personelin dolu kadro değişiklikleri,
· İdari boş-dolu kadro ve unvan değişiklikleri,
· Dolu boş tenkis tahsis uyarınca idari personelin kadro tahsis-tenkis işlemleri,
· İdari personelin kadro cetvellerinin takip işlemleri,
· Yargı işlemleri,
· İdari Personelin Emekli Sicil Numarası ile ilgili işlemleri,
· İdari personelin emeklilik işlemleri,
· İdari personel istatistiki bilgiler,
· İdari personelin e-Bütçe istatistiği,
· İdari Personelin Kurum Sicil Numarası işlemleri ,
· Devlet Personel Başkanlığı e-uygulama kadro işlemleri,
· Yan ödeme cetvelleri,
· İdari personelin ad-soyadı değişikliklerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi,
· İdari personelin istifa ve müstafi işlemleri,
· İdari personelin vekâlet işlemleri,
· 4/B’ li ve İdari Personelin mal beyannamelerine ilişkin işlemler,
· Sözleşmeli personel alım istifa emeklilik işlemleri,
· Sürekli işçi alım işlemleri,
· İdari Personelin 13/b-4 birim değişikliği işlemleri,
· İdari personel için hizmet belgesi düzenlenmesi,
· Bilgi edinme işlemleri, CİMER işlemleri,
· İdari personelin İlgili Makama yazıları,
· Görevde yükselme ve Unvan değişikliği işlemleri,
· Başkanlığımızca kayıt altına alınan dilekçelerle ilgili işlemler,
· İdari personelin askerlik tecil işlemleri,
· 3713 Sayılı Kanun Kapsamında Açıktan Atama İşlemleri,
· EKPSS Engelli Atamaları,
· Özelleştirme ile gelen personel atama işlemleri,
· İdari personelin askerlik tecil işlemleri,
· Yargı işlemleri,
· YÖKSİS de seferberlik ve savaş halinde insan gücü planlaması,
· Seçim İşlemleri,
· Özelleştirme ile gelen personel atama işlemleri,
· SHÇEK ve EKPSS işlemleri,
· İdari personelin ad-soyadı değişikliklerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi,
· Birim faaliyet raporlarının hazırlanması.

 

GÖREVDE ARANAN NİTELİKLER

·         657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre atanmış olmak,

·         En az orta öğretim mezunu olmak,


ÜST YÖNETİCİSİ

İdari Personel Kadro ve Atama Şube Müdürlüğü Şefi

 

YETKİ VE SORUMLULUK

İdari Personel Kadro ve Atama Şube Müdürlüğü Şefine karşı birinci derecede sorumludur.

 

 
  • Kamu Hizmet Standartları
  • Havanı Koru
  • YÖK
  • ULAKBİM
  • e-türkiye
  • SGK
  • Elektronik Belge Yönetim Sistemi
  • Mevzuat Bilgi Sistemi
  • Personel Bilgi Sistemi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik