sorumluluklarımız

Başkanlığımız hizmetlerinin gerektiği şekilde yerine getirilmesinden, bütün birim personeli Şube Müdürüne, Şube Müdürleri de Personel Daire Başkanına karşı sorumludurlar.

Tüm faaliyetlerinde; Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kalite Politikası Kalite Yönetim Sistemi, kalite hedefleri ve prosedürleri çerçevesindekanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili mer’i mevzuata riayet etmek,

Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirmek, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılmak,

Başkanlığın mevcut organizasyon şeması gereği bulunduğu pozisyon için öngörülen vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koymak,

Organizasyon yapısında ve/veya iş tariflerinde zamanla doğacak değişiklikler için kendini geliştirmek,

İş bölümü esasları dâhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışmak,

Kendisinin verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı arttırmak,

Verimliliğini arttırılması ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesi için çalışma metotlarını geliştirmek,

Alınan kararların uygulayıcılara doğru bir şekilde ve süratle ulaştırılmasını ve uygulamasını sağlamak,

Faaliyetler için talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlamak,

Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

Verilen işi öngörülen zaman sınırları içerisinde kalarak ifa etmek,

Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol etmek,

Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı tutmak, gerekli belgeleri düzenlemek ve takip etmek, önemli olan evrakı usulüne uygun muhafaza etmek,

Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticeleriyle ilgili istatistikî bilgileri tanzim etmek, Gerektiğinde bu bilgileri ilgililere sunmak,

Herhangi bir amaçla yurtiçi veya yurtdışı görev seyahatine gönderildiğinde, amacın gerçekleşmesi bakımından gittiği yerde yaptığı temasları, çalışmaları ve aldığı sonuçları belirten özet, fakat kolayca anlaşılabilir bir üslup ve düzende rapor halinde hazırlamak, gerektiğinde bunları çeşitli araçlarla diğer çalışma arkadaşlarına aktarmak,

Başkanlığa ilişkin bilgilerin dışarı sızmaması hususunda azami itinayı ve dikkati göstermek,

Çalışmalarında örnek tutum davranış sergilemek, genel ahlaka ve adaba uygun hareket etmek,

Çalışma saatleri içerisinde hiçbir şekilde memuriyet terbiyesine yakışmayan hal ve hareketlerde bulunmamak,

Kullanılan/kullanılacak araç ve gereçleri her an hizmete hazır bir şekilde bulundurulmasını sağlamak, demirbaş malzemeleri zarar vermeden, korunmasına özen göstererek düzenli ve verimli bir şekilde kullanmak, Göreviyle ilgili evrak, eşya araç ve gereçleri korumak ve saklamak, hatalı kullanma ve kaybolma halinde rayiç bedelleri üzerinden ödemek,

Başkanlıkta kullanılacak kırtasiye ve sarf malzemelerini israf etmeden kullanmak,

Birimlerinin ahenk ve koordinasyonuna uymak, tüm işlemleri hatasız, eksiksiz ve zamanında yapmak,

Normal mesaiyi takip amacıyla açılan imza çizelgesinin sabah 8.00, öğle 13.00, akşam 17.00’de imzalamak, fazla çalışma yapılması halinde fazla çalışma saatlerine titizlikle uymak, giriş-çıkışlarda devam kontrol defterini imzalamak,

Yazıları ve onayları, Başbakanlık Makamının 2004/29 sayılı Genelgesi ile yürürlüğe konulan “Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlamak ve dosya düzenlemelerini yapmak,

Görevlerin ifa ve icrasında, ilgili mer’i mevzuat hükümlerine uygun davranmak,

Daire Başkanı ve Şube Müdürünün uygun göreceği her türlü görevi ilgili mer’i mevzuat ve amirinin talimatlarına göre yerine getirmek,

Mer’i mevzuatın öngördüğü ve/veya amirler tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
  • Kamu Hizmet Standartları
  • Havanı Koru
  • YÖK
  • ULAKBİM
  • e-türkiye
  • SGK
  • Elektronik Belge Yönetim Sistemi
  • Mevzuat Bilgi Sistemi
  • Personel Bilgi Sistemi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik