Görevleri

- Birimlerden kadro taleplerinin toplanması.

- Taleplerin kadro durumu uyarınca aktarma ve kullanma iznine dönüştürülmesi.

- Aktarma kullanma izinlerinin Üniversite Yönetim Kurulu’na sunulması.

- Aktarma kullanma izinlerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na teklif edilmesi.

- İzin verilen kadroların kadro cetvellerine ve programlara işlenmesi.

- Öğretim üyesi ilanı için taleplerinin birimlerden toplanması.

- Gelen öğretim üyesi taleplerinin izinli kadrolarla eşleştirilmesi.

- Öğretim üyesi ilan metninin düzenlenmesi.

- Öğretim üyesi ilanının yayınlanmak üzere basın ilan kurumu ve resmi gazeteye gönderilmesi.

- Profesör ve doçent başvurularının kabul işlemleri.

- İlan başvuru süresi sonunda yardımcı doçent başvurularının da birimlerden temin ederek tüm başvuruların akademik etkinlik değerlendirme komisyonuna sunulması.

- Akademik etkinlik değerlendirme komisyonu raporlarının hazırlanması.

- Profesör başvurularının jürilerinin belirlenmesi için Üniversite Yönetim Kuruluna sunulması.

- profesör ve doçent jüri gönderim yazılarının düzenlenerek dosyaların jürilere gönderilmesi

- Jüri raporu tamamlanan profesör ve doçent adaylarının atama durumunun görüşülmesi amacıyla üniversite yönetim kuruluna sunulması.

- Üniversite Yönetim Kurulunda ataması uygun görülen profesör ve doçent adaylarının ile birimlerden ataması teklif edilen yardımcı doçent adaylarının naklen veya yeniden olanların kurumlarıyla yazışmalarının yapılması.

- Öğretim üyelerinin atamalarının yapılıp birimlerine bildirilmesi.

- Öğretim elemanı ilanı için taleplerinin birimlerden toplanması.

- Gelen öğretim elemanı taleplerinin izinli kadrolarla eşleştirilmesi.

- Öğretim elemanı ilan metninin düzenlenmesi.

- Öğretim elemanı ilanlarının yükseköğretim kurulu başkanlığı ilan sistemine girilmesi.

- Birimlerden gelen ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçlarının web sitemizde yayınlanması.

- Birimlerden gelen atama taleplerinin incelenerek adaylarının naklen veya yeniden olanların kurumlarıyla yazışmalarının yapılması.

- Öğretim elemanı atama kararnamelerinin düzenlenmesi ve birimlerine bildirilmesi.

- Açıktan atama kontenjan takibi.

- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ek olarak verilen açıktan atama izinlerinin dağılımının yapılması ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bildirilmesi.

- Dekan adaylarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na teklifi.

- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından atanan Dekanın ilgili Fakülteye , tüm akademik birimlere ve tüm Üniversite Rektörlüklerine bildirilmesi.

- Yüksekokul Müdürü atama işlemleri.

- Akademik personelin idari görevlendirmelerine ilişkin takip işlemleri. ( Müdür, Bölüm, Anabilim Dalı Bşk. vs.)

- Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanı atama işlemleri.

- Doçentlik bilim sınavı ile ilgili profesör listesinin güncellenmesi ve Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’na bildirilmesi.

- Doçentlik bilim sınavında görevli jürilerin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’ndan gelen görevlendirmelerinin jürilere bildirilmesi.

- Doçentlik bilim sınavında görevli jürilerin raporlarının Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’na bildirilmesi.

- Doçentlik bilim sınavında görevli jürilerin ücret beyanlarının YÖKSİS üzerinden kontrolü ve onayı.

- Görevli veya izinli olan dekan ve müdürlerin vekalet onaylarının alınması ve birime bildirilmesi.

- Görevinden istifa eden veya müstafi sayılan öğretim elemanlarının onaylarının alınması ve birimine bildirilmesi.

- TUS ve YDUS kontenjan taleplerinin tıp fakültesi dekanlığından temini.

- TUS ve YDUS kontenjan taleplerimizin ÖSYM’ye bildirilmesi.

- Kılavuzda yayımlanan TUS ve YDUS kontenjanın kadrolarının düzenlenerek aktarma ve kullanma izni alınacak kadroların belirlenmesi.

- TUS ve YDUS kadrolarının aktarma ve kullanma izinlerine ilişkin talebimizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na gönderilmesi.

- TUS ve YDUS adaylarının başvurularının kabulü ve çalışan veya istifa edenlerin kurumları ile yazışmaları.

- TUS ve YDUS adaylarının atanması ve tıp fakültesi dekanlığına bildirimi.

- Emeklilik talebinde bulunan öğretim elemanlarının emeklilik belgesi ve nüfus kayıt örneklerinin hazırlanması.

- Emeklilik işlemlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi.

- Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelen emeklilik onayının ilgili birime gönderilmesi.

- 78 sayılı KHK ve 190 sayılı KHK uyarınca iptal-ihdas tekliflerinin ihtiyacımız uyarınca düzenlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na teklifi.

- 190 tekliflerimizin Bakanlar Kurulunca onaylanarak resmi gazetede yayımlanmasından sonra 1 ve 2 sayılı cetvellerin düzenlenerek Üniversite Yönetim Kurulu’na sunulması.

- Üniversite Yönetim Kurulu’nda onaylanan 1 ve 2 sayılı cetvellerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na gönderilmesi.

- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulunda onaylanan 1 ve 2 sayılı cetvellerin kadro cetvellerine işlenmesi ve dolu kadro değişikliği yapılan kişilerin kararnamelerinin düzenlenmesi.

- Üst dereceli kadroları hak eden akademik personelin kadrolarının mevcut boş kadrolarla kadrolarının değiştirilmesi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na teklif edilmesi.

- Takas talebimizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulu’nda onayından sonra cetvellere işlenmesi ve kadro takası yapılan öğretim elemanlarının kararnamelerinin hazırlanması.

- 2547 sayılı Kanun’un 35.maddesine göre başka üniversitede görevlendirme işlemleri.

- 2547 sayılı Kanun’un 35.maddesine göre başka üniversiteden enstitülerimize görevlendirme işlemleri.

- ÖYP kontenjanlarına ilişkin kadrolarının düzenlenerek aktarma ve kullanma izinlerin görüşülmek üzere Üniversite Yönetim Kurulu’na sunulması.

- ÖYP kadrolarının aktarma ve kullanma izinlerine ilişkin talebimizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na gönderilmesi.

- 2547 sayılı Kanun’un 35.maddesine göre başka bir üniversiteden enstitülerimize görevlendirilen ÖYP araştırma görevlilerinin atanma işlemleri.

- 2547 sayılı Kanun’un 35.maddesine göre başka bir üniversitedeki öğrenimini tamamladıktan sonra tekrar üniversitemize dönen ÖYP araştırma görevlilerinin atanma işlemleri.

- Görevlendirilmesi uygun bulunan ÖYP araştırma görevlilerinin nakil ve kefalet işlemlerinin yapılması.

- Bilimsel ödül verilecek alanların Üniversitemiz web sitesinde yayınlanması.

- Bilimsel ödül başvurularının kabulü.

- Başvuru yapan akademik personelin yayın sayılarına göre listelerinin düzenlenerek değerlendirme komisyonlarına sunulması.

- bilimsel ödül almayı hak kazananların üniversitemiz web sitesinde yayınlanması.

- Akademik personelin 13/b-4 birim değişikliği işlemleri.

- Akademik nakil giden personel işlemleri.

- Akademik personel mecburi hizmet devir işlemleri.

- 2547 sayılı Kanun’un 41.maddesi uyarınca yapılan görevlendirmeler.

- Rektör seçimlerine ilişkin listelerin düzenlenmesi.

- Rektörlük seçiminde oy kullanacak öğretim üyelerine davetiyelerin ulaştırılması.

- Oy pusulası ve tutanaklarının hazırlanması.

- Rektörlük seçimi sonrası tutanak ve belgelerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na gönderilmesi.

- Rektör’ün Resmi Gazetede yayınlanmasından sonra tüm birimlere, tüm Üniversite Rektörlüklerine ve Manisa protokolüne bildirilmesi.

- Bilgi edinme birimince yönlendirilen başvuruların cevap, bilgi ve belgelerinin düzenlenmesi.

- birimimizle ilgili işlemler nedeni ile idaremiz aleyhine dava açan kişilere ilişkin cevap bilgi ve belgelerin düzenlenmesi

- Birimlerden gelen yardımcı doçent görev süresi uzatımına ilişkin tekliflerin akademik etkinlik değerlendirme komisyonuna sunulması.

- Yardımcı doçent görev süresi uzatımlarının akademik etkinlik değerlendirme komisyonunca uygun bulunması halinde yeniden atamalarının yapılması ve birimlere bildirilmesi.

- Birimlerden gelen öğretim elemanı görev süresi uzatımına ilişkin teklifler uyarınca yeniden atamalarının yapılması ve birimlere bildirilmesi.
- Atama, nakil, unvan değişikliği, istifa, emeklilik ve vefat gibi nedenlerle akademik kadroda meydana gelen değişikliklerin her ay sonunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bildirilmesi.
- Akademik personelin e-bütçe istatistiği.
- Akademik personel ve kadrolara ilişkin istatistikler, tablo ve grafiklerin oluşturulması ve güncellenmesi.
- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı personel bilgi sistemine bilgi girişi işlemleri ve şifre işlemleri. (YÖKSİS)
- Senato, Üniversite Yönetim Kurulu Ve Araştırma Ve Uygulama Merkezleri listesi güncelleme işlemleri.
- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve diğer kurum ve kuruluşlardan gelen evrakların ilgili birimlere dağıtımı.
- Akademik personelin mal beyannamelerine ilişkin işlemler.
- Akademik personelin hizmet belgesi işlemleri.
- Akademik personelin ilgili makama yazıları.
- Akademik personelin ad-soyadı değişikliklerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi.
- Akademik ve idari personelin kurum sicil numarası işlemleri.
Birimlere mevzuat, bilgi ve belge açısından destek sağlamak.


Görevli Personel

   Şube Müdürü
Murat ÖNGEL
1254
   Şef
Sibel DUYGUN

1287

   Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Ayça KAHRAMAN

1285

   Bilgisayar İşletmeni
Burkay ÇAKMER 
1255
   Bilgisayar İşletmeni
Gökhan Nuri KALAFATÇILAR

1283

   Bilgisayar İşletmeni
Nur Zuhal GÜLİÇER KOCAAĞA

1288

   Bilgisayar İşletmeni
Selda KÖROĞLU

1256

  • Kamu Hizmet Standartları
  • Havanı Koru
  • YÖK
  • ULAKBİM
  • e-türkiye
  • SGK
  • Elektronik Belge Yönetim Sistemi
  • Mevzuat Bilgi Sistemi
  • Personel Bilgi Sistemi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik